Edunvalvonta

Edunvalvonta

Yhtenä Hybridin päätehtävistä on ajaa tiedekunnan opiskelijoiden etua ja auttaa ainejärjestöjä saamaan äänensä kuuluviin niin tiedekuntatasolla kuin Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) ympyröissäkin. Hybridin hallitus seuraa jatkuvasti tiedekunnan johtokunnan toimintaa.

Fuusio

Ylioppilaskunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Edustajistossa on 41 jäsentä, jotka valitaan vaaleilla Turun yliopiston opiskelijoiden keskuudesta. Vaaleissa voivat äänestää ja asettua ehdolle kaikki Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenet. Seuraavan kerran edustajistovaalit järjestetään syksyllä 2023.

Matemaattis-luonnontieteiden ja teknillisen tiedekunnan ja biolääketieteen opiskelijoilla on edustajistovaaleissa oma puoluepoliittisesti sitoutumaton ryhmä, Fuusio (ent. Hybridiaani). Fuusiolla on TYYn edustajistossa kuusi paikkaa. Muita ryhmiä TYYn edustajistossa ovat TSE-lista (10), Viher-TYY (2), Ryhmä Lex (2), Vihreä vasemmisto (8), TYY Terveeksi (7), Kokoomus (2), Ryhmä Sulttaani (1) sekä Soihdunkantajat (3). Fuusiolle tärkeitä arvoja ja teemoja ovat:

  • Monipuoliset tilat opiskeluun ja opiskelijatoimintaan
  • Saavutettava opiskelijaelämä kaikille
  • Vaativat ympäristötavoitteet ja ylioppilaskunnan hiilineutraaliuden edistäminen
  • Yhdenvertainen ylioppilaskunta

Fuusion vaikuttamiskeinoja ovat edustajiston kokouksissa pidettävät ryhmäpuheenvuorot ja esitykset sekä edellä mainistuista seuranneista päätöksistä äänestäminen. Myös ryhmän sisäinen yhteydenpito on aktiivista, eikä ryhmällä ole käytössä ryhmäkuria. Lisäksi muiden ryhmien kesken viestitään erinäisin keinoin, esimerkiksi viestipalvelu Slackissa. Fuusio tekee laajasti yhteistyötä tiedekuntajärjestöjen Hybridin ja Technican kanssa ja osallistuu valittuihin tapahtumiin. Lisätietoa Fuusiosta löytyy ryhmän Instagram-tililtä @ryhmafuusio. Edustajistotoimintaan on mahdollista tulla mukaan missä vaiheessa opintoja vain. Tuleviin, syksyllä 2023 käytäviin edustajistovaaleihin on mahdollista asettua jo fuksi-/pilttivuonna ehdolle. Mikäli toiminta ylioppilaskunnan edustajistossa ja opiskelijavaikuttaminen kiinnostaa, voit ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä Fuusion ryhmäpuheenjohtajaan, Anita Komulaiseen (telegram: @anitakomulainen, utumail: akkomu@utu.fi).

Koulutuspolitiikka

Hybridi seuraa jäseniä koskevia asioita ja päätöksiä ja ottaa tarpeen tullen niihin kantaa. Keskustelemme tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäsenten kanssa ja koordinoimme heidän tiivistä yhteistyötä niin johtokunnassa kuin koulutuspoliittisten vastaavien välillä. Hybridi välittää jäsenyhdistyksiensä kannan koulutuspoliittisissa asioissa tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäsenten tietoon ja muodostaa oman kantansa kuulemalla jäsenjärjestöjään.

Hybridi järjestää jäsenjärjestöjensä koulutuspoliittisille vastaaville koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Tilaisuuksiin pyritään saamaan edustus myös tiedekuntaneuvostosta ja TYYstä.